Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Signum Notariaat, Notariskantoor Aalsmeer te Aalsmeer ( hierna te noemen: “Het notariskantoor”) zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

1

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het notariskantoor. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2

Het staat het notariskantoor vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door haar te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren, en met inschakeling van derden. Het notariskantoor zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Het notariskantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

3

Iedere aansprakelijkheid van het notariskantoor is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door het notariskantoor ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van het notariskantoor onder die verzekering. Indien het notariskantoor voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de aansprakelijk beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,00.

4

Het niet- weersproken in ontvangst nemen van een door het notariskantoor op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

5

Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

6

Het notariskantoor behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

7

Declaraties van het notariskantoor dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Het notariskantoor kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan het notariskantoor:

  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

8

Het notariskantoor behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossiers worden bewaard zeven jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

9

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens het notariskantoor kan inroepen, vervallen in ieder geval áán jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

10

Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van het notariskantoor, maar ook ten behoeve van de notarissen, kandidaat- notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor het notariskantoor werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

11

De rechtsverhouding tussen het notariskantoor en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

12

Het merendeel van de dienstverlening van het notariskantoor valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan de aktemaker verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens de wet mag de aktemaker zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Signum Notariaat - Notariskantoor Aalsmeer