Begrippenlijst

Canon

De jaarlijkse heffing van de gemeente op grond die in erfpacht is gegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Economisch eigendom

Eigendom kan worden gesplitst in economische en juridische eigendom. Bij economische eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning komt pas in juridische eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en door middel van de transportakte is ingeschreven in het Kadaster.

Eigendomsakte

Een belangrijk onderdeel van de koop van een huis is de transportakte. De transportakte wordt ook wel de akte van levering genoemd. Hiermee wordt de woning officieel aan de koper ‘geleverd’. De transportakte moet door een notaris worden behandeld en worden ingeschreven in het Kadaster.

Erfdienstbaarheden

Wanneer u een onroerend goed aankoopt kunnen er erfdienstbaarheden bestaan. Hierbij is er sprake van een zogenaamd "lijdend" en een "heersend" erf. Bijvoorbeeld bij het recht van overpad. Eventuele erfdienstbaarheden blijven ook bij verkoop bestaan en worden door de notaris altijd in de akte van levering opgenomen. Of er een erfdienstbaarheid bestaat kunt u tevens nagaan bij het Kadaster.

Erfpacht

Een beperkt zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De erfpachter heeft min of meer dezelfde rechten als een eigenaar zolang de erfpacht duurt, maar mag niets doen wat de waarde van de grond kan verminderen.

Gunning

Het gunnen of toewijzen, na een bieding, van een object dat op een veiling ter verkoop is aangeboden. Wanneer een openbare verkoop van een object (bijvoorbeeld een huis) wordt gehouden, wijst de verkoper of de veilende hypotheekhouder het object aan de hoogste bieder toe om zo de koop rond te maken.

Hypotheek

Geldlening waarbij een onroerende zaak als onderpand dient. Voor meer informatie over de hypotheekakte klik hier.

Kadaster

Het openbare register waarin alle onroerende zaken in Nederland staan vermeld. Het Kadaster maakt deel uit van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers. Via de kadastrale en openbare registers is inzage te krijgen in het volledige rechtsverkeer in onroerend goed: dus wie de eigenaar is van een onroerende zaak, wie erfpachter is, welke hypotheken op een huis rusten, enzovoort.

Kavel

  • Een kavel is een stuk grond. De grenzen van de kavel worden bij de uitgifte bij benadering omschreven. Voor of na de koop worden de grenzen precies vastgesteld en vastgelegd in de registers van het Kadaster.
    Een kavel is ook een aandeel in de verdeling van een gemeenschap, bijvoorbeeld van een nalatenschap of een boedel.

Kettingbeding

Een kettingbeding is de verplichting om iets te doen. Zoals bijvoorbeeld het onderhouden van uw voortuin. Kettingbedingen gaan niet automatisch over op de volgende eigenaar. Dat gebeurt alleen als de verkoper ervoor zorgt dat de verplichting in de koopovereenkomst wordt opgenomen.

Koopovereenkomst

Afspraak tot koop van bijvoorbeeld een onroerende zaak.

Kosten Koper

Bij de koop van een bestaand huis zijn de wettelijk te maken kosten niet inbegrepen in de koopsom. Het betreffen:
-de overdrachtsbelasting of BTW;
-de kadastrale rechten en de notariskosten voor het transport.

In de praktijk zijn er meestal meer kosten gemoeid met de aankoop, denk aan:
-afsluit/bemiddelingskosten hypotheek;
-taxatiekosten;
-kosten bouwkundige keuring;
-kosten bankgarantie;
-notariskosten met betrekking tot de hypotheekakte;
-makelaarskosten.

Kwalitatieve verplichting

Een kwalitatieve verplichting betekent dat u iets moet dulden als eigenaar van een onroerend goed. Bijvoorbeeld in het geval er kabels of leidingen door een perceel lopen. Kwalitatieve verplichtingen gaan over op de volgende eigenaar en worden door de notaris altijd in de akte van levering opgenomen. Of er een kwalitatieve verplichting bestaat kunt u ook nagaan in het openbaar register van het Kadaster.

Onbezwaard eigendom

Eigendom dat niet is belast met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheekrecht, een huurrecht.

Onderpand

Bij een hypothecaire lening dient de onroerende zaak als onderpand. De eigenaar van het onderpand, bijvoorbeeld een huiseigenaar, is de hypotheekgever. De geldverschaffende instelling is degene die het onderpand aanvaardt, de hypotheeknemer.

Onroerend

Onroerende zaken zijn voornamelijk grond en gebouwen en wat daaraan vastzit (‘aard- en nagelvast’).

Overdrachtsbelasting

Deze belasting wordt geheven bij verkoop van bestaande onroerende zaken. De overdrachtsbelasting is meestal niet inbegrepen in de koopsom.Er kunnen gevallen zijn waarbij er geen overdrachtsbelasting van toepassing is. Signum Notariaat informeert u graag.

Pandrecht

Een pangrecht is een beperkt recht op niet-registergoederen teneinde daarop bij voorrang een vordering te verhalen. Er kan ook een pandrecht rusten op de door u gesloten levensverzekering, spaarverzekering, spaarrekening og beleggingsrekening. deze is gekoppeld aan uw hypotheek en geeft de geldverstrekker een extra zekerheid.

Transportakte

Een belangrijk onderdeel van de koop van een huis is de transportakte. De transportakte wordt ook wel de akte van levering genoemd. Hiermee wordt de woning officieel aan de koper ‘geleverd’. De transportakte moet door een notaris worden behandeld en worden ingeschreven in het Kadaster.

Voorlopig koopcontract

Voorlopig koopcontract is een misleidende term. Tekent u een voorlopig koopcontract, dan is de koop wel degelijk definitief, behoudens een terecht beroep op een eventuele ontbindende voorwaarde.

Vrij op naam (v.o.n.)

De wettelijk te maken kosten zijn inbegrepen in de koopsom. Het betreft hier de BTW of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte.

WOZ-waarde

De gemeente stelt de vrije verkoopwaarde van uw woning vast. De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) schrijft voor hoe de waarde (elke vier jaar opnieuw) wordt bepaald. Met deze waarde wordt de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en eigenwoning forfait (EWF) berekend.