Naamloze Vennootschap

Bij de oprichting van een naamloze vennootschap (nv) worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen.

Aandelen vrij overdraagbaar

De nv geeft de mogelijkheid aandelen vrij overdraagbaar te maken, dat wil zeggen dat u ze zonder tussenkomst van een notaris kunt verkopen aan een ander. De aandelen in een nv zijn dus gemakkelijk verhandelbaar.

Organen

een nv kent de volgende organen:

 • 1. een algemene vergadering van aandeelhouders, bevoegd om:
  - bestuurders te benoemen en ontslaan;
  - de statuten te wijzigen;
  - nieuwe aandelen uit te geven;
  - te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
  2. een bestuur, bestaande uit een of meerdere bestuurders.

Vaak is er ook een raad van commissarissen, met als taak toezicht te houden op het bestuur

en deze te adviseren. De benoeming van commissarissen wordt geregeld in de wet en uitgewerkt in de statuten.

Financiële aansprakelijkheid

In principe zijn aandeelhouders nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap.

Omdat de nv rechtspersoonlijkheid heeft, zijn bestuurder en commissarissen in principe niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Bij ‘onbehoorlijk bestuur’ en schade aan de vennootschap, kan de vennootschap het bestuur en de commissarissen aanspreken.

Onbehoorlijk bestuur

Van onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld sprake als bestuurders of commissarissen de boekhouding niet op orde hebben en niet tijdig hebben gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook als bestuur goedkeuring heeft verleend aan (te) hoge

(dividend of kapitaal) uitkeringen heeft gedaan met als gevolg dat de vennootschap niet langer in staat is haar financiële verplichtingen na te komen.

Verder is het van belang alle belastingschulden en pensioenpremies tijdig te voldoen of, in noodgevallen, in ieder geval de betalingsonmacht te melden.

Minimaal kapitaal

De wet kent een groot aantal voorschriften over het kapitaal van de vennootschap. Een van de belangrijkste voorschriften is dat bij de oprichting een minimum kapitaal van € 45.000,00 in de vennootschap moet worden gestort. Dit bedrag mag ook in natura zijn. Denk daarbij aan de inbreng van een hele onderneming of goederen als auto’s en computers.

Soms wordt, vóór de formele oprichting van de nv, al gehandeld door de nog op te richten rechtspersoon. Als u dit overweegt, is het raadzaam om eerst uw juridisch adviseur te raadplegen, met name omdat u tot het moment van oprichting persoonlijk aansprakelijk bent.

Statuten

Als het vereiste kapitaal is gestort, dan legt de notaris de statuten van de nv voor u vast in de oprichtingsakte. In de statuten staan zaken als:

 1. - tot welk bedrag de vennootschap aandelen kan uitgeven;
  - de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
  - de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  - de overdracht van aandelen.

 2. Inschrijving handelsregister

 3. Tot slot moet de nv ingeschreven worden in het handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Deze inschrijving wordt gewoonlijk door de notaris begeleid.

 4. Publicatieplicht

 5. Iedere nv is verplicht tot het opmaken en publiceren van een jaarrekening. De eisen die de wet hieraan stelt, variëren al naar gelang de omvang van de vennootschap. Als een bestuurder de jaarrekening niet op tijd publiceert loopt bij een verzwaard risico persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden ingeval van een faillissement.