fotofotofoto

Huwelijk en geregistreed partnerschap

Zowel huwelijk als geregistreerd partnerschap komen tot stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook de beëindiging van de relatie is gebonden aan formaliteiten.

Op het moment dat u in het huwelijk treedt, belooft u uw partner lief en leed te delen. Ook zult u bezittingen delen, schulden aangaan, goederen kopen en erven, een inkomen verwerven. Zowel gehuwden als geregistreerde partners zijn wettelijk verplicht elkaar 'het nodige' te verschaffen. De onderhoudsverplichting kan na beëindiging van het huwelijk een alimentatieplicht doen ontstaan. Het is niet mogelijk om vooraf afspraken te maken omtrent uitsluiting van alimentatieverplichtingen.

Gemeenschap van goederen
Aan de huwelijksvoltrekking en de registratie van het partnerschap verbindt de wet de algehele gemeenschap van goederen. In beginsel vloeien beide vermogens tezamen tot een gemeenschappelijk vermogen. Ook hetgeen in de toekomst wordt verkregen wordt gemeenschappelijk. Dat geldt niet voor schenkingen en hetgeen wordt geërfd, als de schenker of de erflater uitdrukkelijk heeft bepaald dat hetgeen van hem verkregen wordt niet in een gemeenschap valt.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
Het intreden van de gemeenschap van goederen kan worden voorkomen door vóór de huwelijkssluiting of registratie van het partnerschap huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te maken.

Door het sluiten van huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten afwijken van de regels van de gemeenschap van goederen. Deze huwelijkse voorwaarden kunnen voor het huwelijk worden getekend. Het is ook mogelijk alsnog huwelijkse voorwaarden te maken, terwijl men al in gemeenschap van goederen gehuwd is.

Let wel: van bepaalde regels kan in huwelijkse voorwaarden niet worden afgeweken. Dit zijn regels in het kader van alimentatieverplichtingen, en regels die als doel hebben het gezin te beschermen. Een voorbeeld daarvan zijn de regels dat de echtgenoten elkaar voor bepaalde transacties toestemming moeten geven. Ook kan niet worden afgeweken van de regel dat beide echtgenoten ten opzichte van derden aansprakelijk zijn voor de schulden die betrekking hebben op de gemeenschappelijke huishouding.

Pensioen
Deelnemers aan een (aanvullende) pensioenregeling bouwen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen (weduwen- en weduwnaarspensioen) op. Daartoe wordt bij het pensioenfonds een "pot" gevormd. In geval van echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap heeft de wetgever geregeld wat met die pot dient te geschieden. Van toepassing is de 'Wet pensioenverevening bij scheiding'. Deze leidt tot een deling van het ouderdomspensioen voor zover dat tijdens het bestaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Het nabestaandenpensioen (weduwen- en weduwnaarspensioen) komt, voor zover opgebouwd tijdens het huwelijk, automatisch toe aan de (gewezen) echtgenoot/partner. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kan een andere regeling worden getroffen.

Erfrecht
In geval van huwelijk en geregistreerd partnerschap erft de langstlevende echtgenoot of partner krachtens de wet de gehele nalatenschap. Hij of zij wordt automatisch eigenaar van alle nagelaten goederen en is verplicht alle schulden te voldoen. De kinderen erven een geldvordering op de langstlevende, die in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende. Dit systeem wordt aangeduid als het systeem van de 'wettelijke verdeling'. Bij testament kan hiervan worden afgeweken.

U kunt bij testament uw echtgeno(o)t(e) onterven. Als een echtgenoot bij testament wordt onterfd, komt deze als langstlevende toch niet met lege handen te staan. De wet kent hem een aantal rechten toe:
-voortzetting van gebruik van de woning en inboedel gedurende zes maanden;
-aanspraak op vestiging van een vruchtgebruik op de woning en inboedel (deze aanspraak moet binnen zes maanden na het overlijden worden uitgeoefend);
-aanspraak op vestiging van een vruchtgebruik op andere goederen van de nalatenschap, voorzover daaraan behoefte bestaat (deze aanspraak moet binnen een jaar na het overlijden worden uitgeoefend).

Deze rechten noemt men “andere wettelijke rechten”.

Grote mate van vrijheid
De wetgever heeft een grote mate van vrijheid gegeven met betrekking tot de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Dit betekent dat u de huwelijkse voorwaarden bijna helemaal naar uw eigen wensen kunt inrichten. Signum Notariaat kan u adviseren of de wettelijke regeling wel of niet bij u past. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek op ons kantoor.