Begrippenlijst

Aanverwanten

Schoonfamilie van echtgenoot/echtgenote.

Alimentatie

Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Dit heet onderhoudsplicht. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud, oftewel alimentatie. Meestal is er bij alimentatie sprake van een geldbedrag. Betaalt één van de ex-partners bijvoorbeeld de huur en energierekeningen voor de ander, dan spreken we van alimentatie in natura.

Bewind

Iemand die een testament laat opmaken, kan daarin bepalen dat het erfdeel van een erfgenaam voor een bepaalde tijd zal worden beheerd door een bewindvoerder. De erfgenaam kan in deze periode niet beschikken over zijn/haar erfdeel.

Boedel

Het gehele vermogen van een persoon, dat wil zeggen al zijn activa en passiva.

Codicil

Een met de hand geschreven wilsbepaling, voorzien van een datum en handtekening, waarin de erflater zelf een beperkt aantal zaken regelt voor na zijn dood. Indien u hier meer informatie of een voorbeeld van wilt kunt u contact met ons opnemen.

Curatele

Een meerderjarige die zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis), kan door de rechter onder curatele worden gesteld. Dit houdt in dat er een ‘curator’ wordt aangesteld voor de verzorging en het beheer van de goederen van de ‘curandus’ (degene die onder curatele staat). De curandus kan niet langer vrij over zijn vermogen beschikken; hij heeft steeds toestemming nodig van de curator. Ook iemand die failliet gaat, krijgt een curator.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding beëindigen u en uw partner het huwelijk. U en uw partner gaan uit elkaar en verbreken zo alle juridische banden met elkaar. Wanneer u eenmaal gescheiden bent, kunt u opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Erflater

De overledene die bezit en/of schulden nalaat.

Erfgenaam

Degene die op grond van de wet of van een testament een erfenis verkrijgt, na aftrek van eventuele legaten.

Executeur

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur wordt aangewezen in een testament. De executeur kan één van de erfgenamen zijn maar het kan ook een buitenstaander zijn.

Finaal verrekenbeding

In de huwelijkse voorwaarden kan een finaal verrekenbeding opgenomen worden. Bij een scheiding verdeelt u het gezamenlijke vermogen volgens dezelfde methode die u ook had toegepast als u in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Een aantal zaken kunt u buiten deze verdeling houden. Zoals het vermogen dat u voor het huwelijk al had en het vermogen dat u geërfd heeft of dat u op een andere manier geschonken is. Als u zich tijdens uw huwelijk niet aan het periodiek verrekenbeding gehouden hebt, wordt dit gecorrigeerd door het finaal verrekenbeding.

Gemeenschap van goederen

Een manier van huwen, waarbij beide echtgenoten voor 50% eigenaar zijn of worden van zowel de gezamenlijke eigendommen als de schulden.

Geregistreerd partnerschap

Een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld en geregistreerd. Geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk.

Legaat

Een legaat is een making c.q. een testamentaire beschikking waarbij de erflater aan een zeker persoon/instantie (legataris) bepaalde goederen, rechten etc. bij overlijden geeft. U kunt legaten maken bij testament en bij codicil.

Legitieme portie

Bepaalde personen zijn via de wet aangewezen als erfgenaam, zij zijn ´erfgerechtigd´. Bijvoorbeeld: de kinderen en de echtgeno(o)t(e). Sommige erfgerechtigden hebben bovendien recht op een wettelijk vastgelegd minimaal deel van de erfenis, ook al is een deel daarvan al weggeschonken of bij testament vermaakt aan anderen. Dit noemt men de legitieme portie. Kinderen hebben bijvoorbeeld zo´n legitieme portie en kunnen dus nooit helemaal worden onterfd. Een echtgeno(o)t(e) heeft geen legitieme portie en kan dan ook volledig worden onterfd.

Uitsluitingsclausule

Ook wel: privé-clausule. Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde.

Verblijvingsbeding

Woont u samen dan wordt doorgaans een verblijvingsbeding overeengekomen. Een verblijvingsbeding is een vastgelegde overeenkomst tussen u en uw partner. In die overeenkomst legt u vast dat als één van u overlijdt, de ander de gemeenschappelijke goederen krijgt. Al dan niet tegen betaling van de waarde daarvan. Als u bijvoorbeeld samen eigenaar bent van het huis waarin u woont, of samen inboedel heeft, dan kunt u via het verblijvingsbeding regelen dat de langstlevende van u beiden daar volledig eigenaar van wordt. 

Voogdij

De zorg voor een minderjarige wanneer diens ouder(s) is/zijn overleden, zijn gescheiden of van de ouderlijke macht zijn ontheven.